1. അമരഗുരു

    1. നാ.
    2. ദേവന്മാരുടെ ഗുരു, ബ്രുഹസ്പതി, വ്യാഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക