1. അമരണം

  1. നാ.
  2. മരണമില്ലായ്മ
  1. ക്രി.
  2. അമരുക എന്ന ക്രിയയുടെ വിധിരൂപം
 2. ആമരണം

  1. അവ്യ.
  2. മരണംവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക