1. അമരദ്വിജൻ

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രാധികാരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ, തന്ത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക