1. അമരപക്കം

    1. നാ.
    2. അപരപക്ഷം. അറുത്തപക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക