1. അമരപുഷ്പിക

    1. നാ.
    2. ചതകുപ്പ (ശതപുഷ്പ)
    3. വയൽച്ചുള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക