1. അമരപ്രതിമണ്ഠം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. ഒരു താളം, ആ താളത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള ഗീതപ്രബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക