1. അമരരിപു

    1. നാ.
    2. ദേവശത്രു, അസുരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക