1. അമരലത

    1. നാ.
    2. അമരവല്ലി, ആകാശവല്ലി, മൂടില്ലാത്താളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക