1. അമരവാരുണി

    1. നാ.
    2. ഖേചരീമുദ്രയിൽ കപാലരന്ധ്രത്തിൽ നാക്കു കടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടുകൊണ്ട് ഭ്രുമധ്യത്തിലുള്ള സോമനിൽ നിന്ന് ഊറുന്ന അമൃതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക