1. അമരസിംഹം

    1. നാ.
    2. അമരസിംഹൻറെ കൃതി, അമരകോശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക