1. അമരസ്വം

    1. നാ.
    2. ദേവസ്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക