1. അമരാപഗ

    1. നാ.
    2. അമർത്യാപഗ, ആകാശഗംഗ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക