1. അമരേജ്യൻ

    1. നാ.
    2. അമരഗുരു, ബൃഹസ്പതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക