1. അമരേഡ്യൻ

    1. നാ.
    2. ദേവന്മാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവൻ, ബൃഹസ്പതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക