1. അമരേത്ത്

    1. നാ.
    2. രാജാവിൻറെയോ ദേവൻറെയോ ഭക്ഷണം, അമൃതേത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക