1. അമരേശൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. ബൃഹസ്പതി
    4. ഇന്ദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക