1. അമര2, അവര

    1. നാ.
    2. പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക