1. അമലാതകം

    1. നാ.
    2. വാടാക്കുറിഞ്ഞി
  2. അമിലാതകം

    1. നാ.
    2. അമലാതകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക