1. അമലി

    1. നാ.
    2. ലക്ഷ്മി
    3. ഐശ്വര്യം, സമൃദ്ധി, പൂർണത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക