1. അമലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സമൃദ്ധിയാക്കുക, പെരുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക