1. അമസൃണ

    1. വി.
    2. മസൃണമല്ലാത്ത, എണ്ണമയമില്ലാത്ത, മൃദുവല്ലാത്ത, മയമില്ലാത്ത, പരുഷമായ, കർക്കശമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക