1. അമാംസ

    1. വി.
    2. മാംസം ഇല്ലാത്ത, മാംസം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
    3. മെലിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക