1. അമാകല

  1. നാ.
  2. അമാവാസിയിലെ ചന്ദ്രക്കല, ചന്ദ്രൻറെ പതിനഞ്ചാമത്തെയോ പതിനാറാമത്തേയോ കല
 2. അമിക്കോൽ

  1. നാ.
  2. നുകത്തിൻറെ ആണി, നുകക്കോൽ
 3. അമുക്കൽ

  1. നാ.
  2. അമുക്കൽ
 4. ആമക്കല്ല്

  1. നാ.
  2. തറയിൽപതിക്കുന്ന ആറുകോണുള്ള കല്ല്
 5. ആമ്മക്കൾ

  1. നാ. ബ.വ.
  2. പുരുഷസന്തതികൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക