1. അമാതൃക

    1. വി.
    2. മാതാവില്ലാത്ത ക്ഷ് സമാതൃക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക