1. അമാത്യസമ്പത്ത്

    1. നാ.
    2. അമാത്യന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ
    3. അമാത്യരാകുന്ന സമ്പത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക