1. അമാത്യൻ

    1. നാ.
    2. അമച്ചൻ, ഭരണവിഷയത്തിൽ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കാനും സഹായിക്കാനും രാജാവിൻറെ ആജ്ഞ നടപ്പാക്കാനും ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
    3. വസ്തുക്കൾ, പ്രമാണങ്ങൾ മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായ മന്ത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക