1. അമാനിതം

    1. നാ.
    2. മാനിക്കപ്പെടാത്തത്
    3. സൈന്യത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യസനം
    4. സൈന്യത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അസംതൃപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക