1. അമാന്തക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. മന്ദൻ, മടിയൻ, കാര്യനിർവഹനത്തിന് താമസം വരുത്തുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക