1. അമാന്തിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ശുഷ്കാന്തി കുറയുക, മടിക്കുക, ഇട്ടിഴയ്ക്കുക, കാലതാമസം വരുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക