1. അമാലേക്യർ

    1. നാ.
    2. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്ന ഒരു ജനത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക