1. അമാവാസി, -വാസ്യ

    1. നാ.
    2. കറുത്തവാവ്. അമാവാസിപുണ്യകാലം = അമാവാസിയുടെ അവസാനത്തെ പുണ്യമുഹൂർത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക