1. അമാർഗഗമനം

    1. നാ.
    2. അമാസർഗസഞ്ചാരം, ചീത്തവഴിയിൽ കൂടിയുള്ള പോക്ക്, ചീത്ത നടപടി
    3. (ബാഹു) യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആകർഷണ വികർഷണാദികർമങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക