1. അമി

  1. നാ.
  2. കലപ്പയോടോ വണ്ടിയോടോ കാളയെ അമിക്കുന്നത്, നുകം
  3. നുകക്കയറ്, അമിവള്ളി
  4. വരിനെല്ല്
 2. ആമി

  1. നാ.
  2. ഉതിമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക