1. അമിക്കയറ്

    1. നാ.
    2. നുകക്കയറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക