1. അമിക്കോൽ

    1. നാ.
    2. നുകത്തിൻറെ ആണി, നുകക്കോൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക