1. അമിട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. അമട്ടുക, മാട്ടുക, ഭയപ്പെടുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക