1. അമിതതേജസ്സ്

    1. നാ.
    2. അത്യധികമായ തേജസ്സുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക