1. അമിതാഭൻ

    1. നാ.
    2. അളവറ്റ തേജസ്സുള്ളവൻ, ബുദ്ധഭഗവാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക