1. അമിത്

  1. നാ.
  2. അമൃത്
 2. അമിത

  1. വി.
  2. അറിയപ്പെടാത്ത
  3. മിതമല്ലാത്ത, അളവറ്റ, അതിരറ്റ
  4. അനാദരിക്കപ്പെട്ട
  5. അപരിഷ്കൃതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക