1. അമിത്രജിത്ത്

    1. നാ.
    2. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക