1. അമിതൗജസ്സ്

    1. വി.
    2. വളരെ ശക്തിയുള്ള, വീര്യവത്തായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക