1. അമിനാദാർ

    1. നാ.
    2. കരംപിരിവുദ്യോഗസ്ഥൻ
    3. പോലീസ് വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക