1. അമിഴ്ത്തുക

    1. ക്രി.
    2. അമിഴത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക