1. അമിശ്ര

    1. വി.
    2. കൂട്ടിക്കലരാത്ത
  2. ആമിശ്ര, -ശ്ല

    1. വി.
    2. വേഗത്തിൽ കൂടിക്കലർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക