1. അമിഷ

  1. വി.
  2. കാപട്യമില്ലാത്ത, ചതിവില്ലാത്ത
 2. ആമിഷി

  1. നാ.
  2. ജടാമാഞ്ചി
 3. ആമോഷി

  1. നാ.
  2. മോഷ്ടാവ്, കള്ളൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക