1. അമുക്കം

    1. നാ.
    2. അമർത്തൽ, ഞെക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക