1. അമുക്കിരം, അമുക്കുരം

    1. നാ.
    2. അശ്വഗന്ധ എന്ന ഔഷധച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക