1. അമുക്കൻ

    1. നാ.
    2. അമുക്കുന്നവൻ, പറ്റിപ്പുകാരൻ, കാര്യങ്ങൾ ഗൂഢമായി നിർവഹിക്കുന്നവൻ, ചതിയൻ
    3. പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക