1. അമുക്തം

    1. നാ.
    2. (കയ്യിൽ നിന്ന്) പിടിവിടാതെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയുധം (കത്തി വാൾ മുതലായവപോലെ)
  2. ആമുക്തം

    1. നാ.
    2. കവചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക