1. അമുക്തഹസ്ത

    1. വി.
    2. ദാനം ചെയ്യുവാൻ കൈ തുറക്കാത്ത, ലുബ്ധുള്ള, പിശുക്കുള്ള
    3. കയ്യയച്ചു ചെലവുചെയ്യാത്ത, മിതവ്യയ ശീലമുള്ള, ധൂർത്തില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക